Giỏ hàng

Chic-Land best seller

Cập nhật những thiết kế được khách hàng yêu thích nhất mùa Xuân Hè 2024

Sản phẩm nổi bật

Chérie Set 3
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả Set Phải / S
 • Áo Ký Giả Set Phải / M
 • Áo Ký Giả Set Phải / L
 • Juyp Set Phải / S
 • Juyp Set Phải / M
 • Juyp Set Phải / L
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / S
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / M
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / L
 • Juyp Set Trái / S
 • Juyp Set Trái / M
 • Juyp Set Trái / L
2,685,000₫
Chérie Set 2
2,595,000₫
 • Áo Ký Giả Set Phải / S
 • Áo Ký Giả Set Phải / M
 • Áo Ký Giả Set Phải / L
 • Áo Ký Giả Set Phải / XL
 • Juyp Set Phải / S
 • Juyp Set Phải / M
 • Juyp Set Phải / L
 • Juyp Set Phải / XL
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / S
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / M
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / L
 • Juyp Set Trái / S
 • Juyp Set Trái / M
 • Juyp Set Trái / L
2,595,000₫
Chérie Set 1
2,675,000₫
 • Áo Ký Giả Set Phải / S
 • Áo Ký Giả Set Phải / M
 • Áo Ký Giả Set Phải / L
 • Juyp Set Phải / S
 • Juyp Set Phải / M
 • Juyp Set Phải / L
 • Áo Ký giả Set Trái / S
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / M
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / L
 • Juyp Set Trái / S
 • Juyp Set Trái / M
 • Juyp Set Trái / L
2,675,000₫
Brise Set 3
2,675,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
2,675,000₫
Effortless Set 11
2,745,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
2,745,000₫
Effortless Set 10
2,455,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,455,000₫
Effortless Set 9
2,675,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,675,000₫
Effortless Set 8
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
2,685,000₫
Effortless Set 7
2,675,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
2,675,000₫
Effortless Set 6
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Áo Ký Giả / XL
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
 • Quần / XL
2,685,000₫
Effortless Set 5
2,675,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Áo Ký Giả / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
2,675,000₫
Effortless Set 4
2,675,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Áo Ký Giả / XL
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
2,675,000₫
Chérie Set 6
2,585,000₫
 • Đầm Phải / S
 • Đầm Phải / M
 • Đầm Phải / L
 • Đầm Phải / XL
 • Đầm Trái / S
 • Đầm Trái / M
 • Đầm Trái / L
 • Đầm Trái / XL
2,585,000₫
Chérie Set 5
2,585,000₫
 • Đầm Phải / S
 • Đầm Phải / M
 • Đầm Phải / L
 • Đầm Trái / S
 • Đầm Trái / M
 • Đầm Trái / L
2,585,000₫
Chérie Set 4
2,485,000₫
 • Đầm Phải / S
 • Đầm Phải / M
 • Đầm Phải / L
 • Đầm Trái / S
 • Đầm Trái / M
 • Đầm Trái / L
2,485,000₫
Futurism set 7
2,570,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,570,000₫
Futurism set 6
2,545,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,545,000₫
Futurism set 5
2,565,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
2,565,000₫
Futurism set 4
2,645,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,645,000₫
Futurism set 3
2,580,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,580,000₫
Futurism set 2
2,650,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,650,000₫
Futurism set 1
2,570,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
 • Đầm / XL
2,570,000₫
Brise Set 5
2,570,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,570,000₫
Brise Set 4
2,545,000₫
 • Đầm / S
 • Đầm / M
 • Đầm / L
2,545,000₫
Futurism set 22
1,395,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,395,000₫
Futurism set 21
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,295,000₫
Futurism set 20
1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,285,000₫
Futurism set 19
1,350,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
1,350,000₫
Futurism set 18
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Futurism set 17
1,275,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,275,000₫
Futurism set 16
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Futurism set 15
1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,285,000₫
Futurism set 14
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Futurism set 13
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Futurism set 12
1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,285,000₫
Futurism set 11
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Effortless Set 8
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
2,685,000₫
Effortless Set 6
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả / S
 • Áo Ký Giả / M
 • Áo Ký Giả / L
 • Áo Ký Giả / XL
 • Quần / S
 • Quần / M
 • Quần / L
 • Quần / XL
2,685,000₫
Chérie Set 3
2,685,000₫
 • Áo Ký Giả Set Phải / S
 • Áo Ký Giả Set Phải / M
 • Áo Ký Giả Set Phải / L
 • Juyp Set Phải / S
 • Juyp Set Phải / M
 • Juyp Set Phải / L
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / S
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / M
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / L
 • Juyp Set Trái / S
 • Juyp Set Trái / M
 • Juyp Set Trái / L
2,685,000₫
Chérie Set 2
2,595,000₫
 • Áo Ký Giả Set Phải / S
 • Áo Ký Giả Set Phải / M
 • Áo Ký Giả Set Phải / L
 • Áo Ký Giả Set Phải / XL
 • Juyp Set Phải / S
 • Juyp Set Phải / M
 • Juyp Set Phải / L
 • Juyp Set Phải / XL
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / S
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / M
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / L
 • Juyp Set Trái / S
 • Juyp Set Trái / M
 • Juyp Set Trái / L
2,595,000₫
Chérie Set 1
2,675,000₫
 • Áo Ký Giả Set Phải / S
 • Áo Ký Giả Set Phải / M
 • Áo Ký Giả Set Phải / L
 • Juyp Set Phải / S
 • Juyp Set Phải / M
 • Juyp Set Phải / L
 • Áo Ký giả Set Trái / S
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / M
 • Áo Ký Gỉa Set Trái / L
 • Juyp Set Trái / S
 • Juyp Set Trái / M
 • Juyp Set Trái / L
2,675,000₫
Futurism set 22
1,395,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,395,000₫
Futurism set 21
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,295,000₫
Futurism set 20
1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
1,285,000₫
Futurism set 19
1,350,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
 • Juyp / XL
1,350,000₫
Futurism set 18
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Futurism set 17
1,275,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,275,000₫
Futurism set 16
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫
Futurism set 15
1,285,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,285,000₫
Futurism set 14
1,295,000₫
 • Áo Sơ Mi / S
 • Áo Sơ Mi / M
 • Áo Sơ Mi / L
 • Juyp / S
 • Juyp / M
 • Juyp / L
1,295,000₫

Quý cô truyền hình

Mix & Match

HỆ THỐNG CỬA HÀNG CHIC-LAND

Tìm cửa hàng gần bạn nhất

CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA CHIC-LAND

Chicland Hotel
Chicland Lounge
Trà House & Bistro
Nhà hàng Lá Hẹ
Chicland Hotel The Spa
Facebook Instagram Youtube Zalo Top